CZYM JEST PSYCHOTERAPIA?

Jak przebiega psychoterapia,

jaka jest jej skuteczność?

Obecnie nie możemy wyróżnić jednolitej teorii psychoterapii.

Oznacza to, że osoba szukająca pomocy może spotkać się z różnymi jej rodzajami. Można wyróżnić kilka nurtów teoretycznych na podstawie których powstały poszczególne szkoły psychoterapii. Przy wyborze jednej z nich warto kierować się założeniami teoretycznymi określającymi sposób, przebieg a także skuteczność terapii.

Dlaczego psychoterapia psychodynamiczna?

Podejście psychodynamiczne zostało oparte na osiągnieciach współczesnej psychiatrii oraz koncepcjach psychoalanlitycznych. Zakłada się w nich, że życiem każdego człowieka kierują wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy działania, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane w przeszłości konflikty wewnątrzpsychiczne.

Tym samym uznaje się, że kluczem do zrozumienia życia psychicznego jest refleksja nad nieświadomością (obszarem psychiki, w którym lokują się nieakceptowane i obronnie wypierane przeżycia człowieka). Zewnętrznym przejawem nieświadomości są wszelkiego rodzaju marzenia senne, objawy nerwicowe w postaci różnego rodzaju lęków, przejęzyczenia, czynności pomyłkowe oraz nabywane we wczesnym dzieciństwie sposoby tworzenia i przeżywania relacji z innymi ludźmi.

Jak przebiega psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna odbywa się w oparciu o relację terapeutyczną, więź tworzoną podczas trwania terapii pomiędzy pacjentem oraz psychoterapeutą. Każde spotkanie terapeutyczne odbywa się „twarzą w twarz”. Pacjent dzieli się swoimi myślami, skojarzeniami i przeżyciami.

Ważnym z punktu widzenia psychoterapii jest zjawisko przeniesienia, a więc nieświadomego procesu polegającego na kierowaniu na terapeutę i inne osoby uczuć, oczekiwań, potrzeb jakie pacjent doświadczał wobec ważnych osób w przeszłości.

Na tej podstawie terapeuta poszukuje nowego rozumienia oraz tworzy hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta. W ramach prowadzonej pracy terapeutycznej pacjent przepracowuje trudne wątki ze swojego życia, rozwiązuje nieświadome konflikty, redukuje przymus powtarzania dysfunkcyjnych strategii działania.

Staje się to bazą do wprowadzenia korzystnych zmian w funkcjonowaniu, w konsekwencji warunkując trwałe zmiany w osobowości.

Jak wygląda praca terapeutyczna?

Psychoterapia psychodynamiczna to cykl regularnych spotkań odbywających się raz lub dwa razy w tygodniu po 45-50 min. Długość trwania procesu terapeutycznego jest zindywidualizowana i zależna od różnych zmiennych (rodzaju i nasilenia problemu, motywacji do leczenia, możliwości pacjenta). Głównym celem terapii jest dążenie do trwałych zmian w osobowości pacjenta. Aby zmiana była możliwa potrzebna jest cierpliwość oraz czas. Dlatego też proces terapeutyczny może trwać od dwóch do kilku lat.

Etap 1 konsultacja, czyli faza diagnostyczna

Każda psychoterapia indywidualna zaczyna się od fazy diagnostycznej – służy ona poznaniu pacjenta oraz przygotowuje do zasadniczego etapu terapii. Faza diagnostyczna to cztery spotkania konsultacyjne w ramach, których terapeuta nawiązuje podstawowy kontakt i zbiera informacje dotyczące kontekstu zgłoszenia się po pomoc (przebieg linii życiowej pacjenta, dotychczasowe relacje, obecna sytuacja).

Na tej podstawie wstępnie identyfikuje się źródła problemów, bada motywację pacjenta do zmiany oraz wspólnie przygotowuje się do podjęcia decyzji o rozpoczęciu terapii. Ta faza przygotowań do terapii pozwala pacjentowi na zorientowanie się jakimi metodami pracuje psychoterapeuta i czy odpowiadają one jego potrzebom.

Etap 2 ustalenie kontraktu terapeutycznego, psychoterapia

W czasie spotkań konsultacyjnych podczas których następuje wyłonienie celu terapii, pacjent zapoznaje się również z kontraktem terapeutycznym (nazywanym w terapii psychodynamicznej „settingiem”).

To zbiór zasad, ramy terapii, na które umawia się pacjent z terapeutą. Określają konkretne warunki przyszłej współpracy oraz przyjęty sposób leczenia.

Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej?

W aktualnej literaturze (Shedler, 2010 w: „American Psychologist” (jonathanshedler.com) – można znaleźć wiele wyników badań klinicznych potwierdzających skuteczność psychoterapii psychodynamicznej w leczeniu większości zaburzeń psychicznych (m.in. nerwic, zaburzeń depresyjnych, lękowych i osobowości).

Pokazują, że około 80% pacjentów uzyskało znaczną poprawę w redukcji diagnoz zaburzeń osobowości. Wskazują również na znaczące, trwałe zmiany w zakresie przeżywania i stanów emocjonalnych różnych pacjentów.

Nie zwlekaj, umów się na konsultacje już teraz!